Uczestniczymy :

Współpracujemy :

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja 2018

do klasy 4 sportowej

hokej / unihokej

POSTĘPOWANIE

REKRUTACYJNE

SZKOŁA PODSTAWOWA

NR 36 w Tychach

im. Narodów Zjednoczonej Europy

INFORMACJA O SPORCIE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ SZKOLENIE W DANEJ SZKOLE LUB DANYM ODDZIALE

W szkole prowadzona jest rekrutacja do klasy czwartej o profilu unihokej i hokej na lodzie

 

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

KRYTERIA

 

WNIOSEK

o przyjęcie do szkoły złożony przez rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły

 

POTWIERDZENIE BARDZO DOBREGO STANU ZDROWIA

art. 137 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

PISEMNA ZGODA RODZICÓW

art. 137 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

na uczęszczanie kandydata do oddziału (zawarta we wniosku)

POZYTYWNE WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, NA WARUNKACH USTALONYCH PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY, WŁAŚCIWY DLA DANEGO SPORTU, W KTÓRYM PROWADZONE JEST SZKOLENIE SPORTOWE W DANYM ODDZIALE

art. 137 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Próby sprawności fizycznej ustalone przez

POLSKI ZWIĄZEK UNIHOKEJA

(test sprawności MTSF)

Próby sprawności fizycznej ustalone przez

POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA LODZIE

(test sprawności specjalnej IIHF)

(test sprawności MTSF)

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

 

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

(jeśli zaistnieje konieczność)

 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust.2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Są to kryteria o jednakowej wartości:

1) wielodzietność rodziny kandydata

2) niepełnosprawność kandydata

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

do klasy  I

Pragniemy poinformować Państwa, że w roku szkolnym 2018/2019 przewidujemy otworzyć jedną klasę czwartą sportową o dwóch profilach:

- hokej na lodzie (dla chłopców)

- unihokej (dla dziewcząt).

Uczniowie klasy sportowej oprócz wszystkich zajęć przewidzianych w klasie ogólnej będą mieli dodatkowo 6 godzin treningu specjalistycznego z zakresu hokeja na lodzie (chłopcy) oraz unihokeja (dziewczyny). Treningi te będą w miarę możliwości dostosowane do planu lekcji. Treningi specjalistyczne z hokeja na lodzie odbywać się będą na lodowisku w Tychach w godzinach porannych lub wczesnopopołudniowych, natomiast treningi unihokeja odbywać się będą na sali gimnastycznej w naszej szkole.

     Do wyżej wymienionej klasy zapraszamy dziewczyny charakteryzujące się wysokim poziomem sprawności fizycznej i bardzo dobrym stanem zdrowia oraz chłopców, którzy dodatkowo posiadają podstawowe umiejętności z zakresu hokeja na lodzie (technika jazdy i prowadzenia krążka).

 

Aby starać się o przyjęcie do klasy 4 sportowej należy:

- złożyć wniosek (dostępny na stronie internetowej naszej szkoły)

- posiadać orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

- przystąpić do prób sprawnościowych przewidzianych przez polskie związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny sportowej

 

O przyjęciu do klasy sportowej decydować będą wyniki uzyskane na testach sprawnościowych.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do klasy czwartej sportowej, w tym wszelkie terminy związane z przebiegiem rekrutacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem:   http://www.sp36tychy.pl/rekrutacja

 

  Ponadto informujemy, że w związku z remontem Stadionu Zimowego w Tychach test sprawności specjalnej na lodzie (dla grupy hokejowej) odbędzie się we wcześniejszym terminie niż jest to przewidziane w harmonogramie rekrutacji i odbędzie się dnia 28 marca 2018r. (środa) o godzinie 17.00 na lodowisku w Tychach. W związku z tym prosimy zainteresowanych rodziców o dostarczenie do sekretariatu szkoły stosownych dokumentów (wniosek oraz orzeczenie lekarskie) do dnia rozpoczęcia testów.

Pozostałe testy sprawnościowe odbędą się w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji. Dokładna data zostanie podana na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie.

 

Ze sportowym pozdrowieniem,

Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej